Ried zum Nationalfeierdag 2020

(Ried zum Nationalfeierdag 2020, ennert den besonnigen Emmsteen vuan der Covid-19-Crise / Claude Tonino, Buergermäster) Leif Veiner, wann mir  uan Nationalfeierdag dinken, sënn is Gedanken als allerischt beim Grand-Duc an seiner Famill. Haut feiere mer symbolisch den Großherzogsgebuertsdag an erënneren esu druan, dass den Grand-Duc Henri uan der Spëtzt vuan isem Land städ. Mir dinken…