Kannervilla “Gepëppelte Mëmmel” asbl
R.C.S. Luxembourg n° F1167
43, rue du Sanatorium
L-9425 Vianden

Responsable : Mady Bassing
Tel.: 83 43 82-1
E-Mail: kannervilla.veinen@pt.lu

http://www.kannervilla.lu