Appel à candidatures

  • Chargé technique; carrière B1, (ancien: expéditionnaire technique avec diplôme de technicien)
  • Chargé de gestion; carrière A2, (ancien: ingénieur technician)
  • Chargé d’études; carrière A1 (ancien: ingénieur)

Du hues mindestens 16 Joer, respektiv 18 Joer, bass motivéiert, engagéiert, wëlls dir eent klengt Täschegeld verdéngen an sichs no engem Studenten d’Job