Fairtrade-Rallye duerch Veinen

Freides, de 25 Mä stung ganz am Zääche vua Fairtrade. D’Kanner ous der Kannervilla „Gepëppelte Mëmmel“ an der Maison Relais an di Jugendlich ous dem Veiner Jugendhous haten zesome mam Team ous der Jugendherberg e ganzen Dag ronderëm de Sujet „fairen Handel“ organisiert. Los gung et moies um 10 Auer an der Maison Relais mat…