NEWS

Recyclingpark

Bekanntmachung betreffend den Recyclingpark der Stadt Vianden : Ab dem 20. April 2020 wird der Recyclingpark in der rue Neugarten wieder geöffnet. Öffnungszeiten 8.00 –11.45 Uhr + 13.00-16.45 Uhr. Verhaltensregeln beim Besuch des Recyclingparks: Zwischen den im Park anwesenden Personen muss ein Abstand von mindestens 2 Metern eingehalten werden. Dieser Abstand gilt auch für den Bereich…

AVIS DE PUBLICATION

Conformément aux dispositions de l’article 82 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, il est porté à la connaissance du public que la délibération du Conseil Municipal de Vianden du 14 février 2020 aux termes de laquelle le conseil communal de la Ville de Vianden a introduit un règlement communal concernant l’allocation de…

Das städtische Freibad wird diesen Sommer nicht geöffnet…

Der Schöffenrat der Stadt Vianden bedauert ankündigen zu müssen, dass das städtische Freibad der Stadt Vianden im Sommer 2020 nicht geöffnet wird. Nach dessen Schliessung aufgrund eines glücklicherweise nicht schwerwiegenden Vorfalles am 5. Juli 2019, konnte das Schwimmbad am 20. Juli 2019 dank der unermüdlichen Anstrengungen und intensiven Bemühungen der Angestellten der Stadt und der…

Budget 2020

Budget2020 V1402

Matdeelung

Léif Matbiergerinnen, léif Matbierger,

Mir wëlle matdeelen, datt d’Büroe vun der Gemeng fir de Public bis op Weideres zou sinn. All Fester, Reuniounen an Aktivitéiten, déi vun der Gemeng organiséiert sinn, ginn annuléiert/reportéiert.

Wärend dëser Zäit bleiwen d’Servicer vun der Gemeng disponibel. Mir si weiderhin per Telefon / Mail z’erreechen:

Gemeng: Tel 834821-1    Mail: pascale.schranz@vianden.lu

Technesch Servicer: jos.coremans@vianden.lu

Receveur: Tel: 83 48 21-24   Mail: ralph.wilmes@vianden.lu

Essentiell Servicer ginn natierlech och weiderhin assuréiert, ënner anerem:

d’Sécherheet an de Fonctionnement vun den Infrastrukturen, Akten, Stierffäll an eventuell Interventiounen um Kierfecht

D’Schoulen, d’Maison Relais an d’Crèche bleiwen vum Méindeg, 16. Mäerz 2020 bis den 29. Mäerz 2020 zou.

Fir weider Informatiounen informéiert Iech wann ech gelift um Site gouvernement.lu/coronavirus oder rufft op d’Hotline 8002 8080 un.

Merci fir Äert Versteesdemech

De Schäfferot

Avis au public

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Nous tenons à vous informer que les bureaux de l’administration communale resteront fermés au public jusqu’à nouvel ordre.
Toutes les manifestations, réunions et activités organisées par la commune sont annulées / reportées.

Les services de l’administration communale restent disponibles par téléphone et par e-mail:

Commune: 834821-1  Mail:  pascale.schranz@vianden.lu

Service technique:   jos.coremans@vianden.lu

Recette communale: 83 48 21-24   Mail: ralph.wilmes@vianden.lu

Les services essentiels de la commune sont assurés, entre autres:

La sécurité et le fonctionnement des infrastructures publiques, actes, décès et éventuels, enterrements

Les écoles, la Maison Relais et la Crèche restent fermées du lundi 16 mars 2020 au 29 mars 2020.

Pour des informations supplémentaires, veuillez consulter le site web gouvernement.lu/coronavirus ou contacter la Hotline 8002 8080.

Merci pour votre compréhension.

Le Collège Échevinal

Mitteilung

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Wir möchten Sie darüber informieren, dass die Büros der Gemeindeverwaltung bis auf weiteres für die Öffentlichkeit geschlossen sind. Alle Veranstaltungen, Treffen und Aktivitäten, welche von der Gemeinde organisiert werden, werden storniert/verschoben.

Die Dienste der Stadtverwaltung stehen weiterhin per Telefon und E-Mail zur Verfügung:

Gemeinde: Tel.:834821-1  –  Email: pascale.schranz@vianden.lu

Technischer Dienst:  jos.coremans@vianden.lu

Kommunales Einnehmeramt:  Tel.:83 48 21-24  –  Email: ralph.wilmes@vianden.lu

Die wesentlichen Dienstleistungen der Gemeinde werden im Rahmen des Möglichen weiter erbracht:

Die Sicherheit und das Funktionieren der öffentlichen Infrastruktur, Zivilstandsregister, Sterbefälle und eventuelles Begräbnis.

Die Schulen, das Maison Relais und die Kinderkrippe bleiben von Montag, 16. März 2020, bis zum 29. März 2020 geschlossen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website gouvernement.lu/coronavirus oder unter der Hotline 8002 8080.

Der Schöffenrat

News

Administration Communale de la Ville de Vianden
B.P. 10
L-9401 Vianden

Heures d’ouvertures

Lundi: de 8:00 hrs à 12:00 hrs et de 13:00 hrs à 17:00 hrs
Mardi: de 8:00 hrs à 12:00 hrs.
Mercredi: de 8:00 hrs à 12:00 hrs et de 13:00 hrs à 17:00 hrs
Jeudi: de 8:00 hrs à 12:00 hrs.
Vendredi: de 8:00 hrs à 12:00 hrs et de 13:00 hrs à 17:00 hrs

Tel. : (+352) 83 48 21 – 1
Fax : (+352) 83 48 26

Mail: secretariat(at)vianden.lu